قیمت ورق سیاه یکشنبه 17 دی‌ماه 1391
 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 10:45 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16400 16400
2 4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16300 16200
3 4.8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان --- 16250
4 5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16350
5 6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16350 16350
6 8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16450
7 10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16450
8 12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16450 16450
9 15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان انباراصفهان 16600 16550
ردیف ضخامت ورق
(mm)
حالت ابغاد
(m)
کارخانه محل تحویل قیمت دیروز
(ریال)
قیمت امروز
(ریال)
1 10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه ---  
2 12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه ---  
3 15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16400 16400
4 20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16300 16350
5 25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15800 16750
6 30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 16200 16200
7 35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15850 15850
8 40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15850 15850
9 45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15850 15850
10 50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15300 15300
11 60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه 15300 15300
12 70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز کارخانه ---