قیمت تیرآهن یکشنبه 17 مهرماه 1390
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
14 ذوب آهن 955 --- اصفهان ---
14 ذوب آهن --- 149000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
16 ذوب آهن 1020 --- اصفهان ---
16 ذوب آهن --- 194000 اصفهان ---
16 آریان فولاد --- 192000 کارخانه ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
18 ذوب آهن 1283 --- اصفهان ---
18 ذوب آهن --- 296500 اصفهان ---
18 آریان فولاد --- 282000 کارخانه ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
20 ذوب آهن 1365 --- اصفهان ---
20 ذوب آهن --- 375000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
22 ذوب آهن 1365 --- اصفهان ---
22 ذوب آهن --- 431000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
24 ذوب آهن 1355 --- اصفهان ---
24 ذوب آهن --- 508000 اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
27 ذوب آهن 1160 --- اصفهان ---
27 ذوب آهن --- 506000 اصفهان --- 
 

 
بازدید از این صفحه : 888
17 مهر 1390 ساعت 12:05 ب.ظ