قیمت ورق فولادی دوشنبه 4 دی‌ماه 1391

 
بروزرسانی قیمت‌ها هر روز از ساعت 12:00 الی 13:00

Telefax: 03312232676          Email: info@esfahanahan.com


 

ضخامت
(mm)
حالت ابعاد (متر) کارخانه قیمت (ریال) محل تحویل
3 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16300 انبار اصفهان
4 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16200 انبار اصفهان
5 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان --- انبار اصفهان
6 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان --- انبار اصفهان
8 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16500 انبار اصفهان
10 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16500 انبار اصفهان
12 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16500 انبار اصفهان
15 شیت 6*1.5 فولادمبارکه‌اصفهان 16500 انبار اصفهان

15 شیت 6*1.25 فولادکاویان‌اهواز ---  انبار اصفهان
15 شیت 6*1.5 فولادکاویان‌اهواز --- انبار اصفهان
20 شیت 6*1.25 فولادکاویان‌اهواز --- انبار اهواز
20 شیت 6*1.5 فولادکاویان‌اهواز --- انبار اصفهان
25 شیت 6*1.25 فولادکاویان‌اهواز --- انبار اصفهان
25 شیت 6*1.5 فولادکاویان‌اهواز --- انبار اصفهان
30 شیت 6*1.25 فولادکاویان‌اهواز --- انبار اصفهان
30 شیت 6*1.5 فولادکاویان‌اهواز --- انبار اصفهان

10 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- کارخانه
12 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16300 کارخانه
15 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16300 کارخانه
20 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 16300 کارخانه
25 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز 15750  کارخانه
30 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- کارخانه
35 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- کارخانه
40 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- کارخانه
45 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- کارخانه
50 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- کارخانه
60 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- کارخانه
70 شیت 6*2 فولاداکسین‌اهواز --- کارخانه


 توضیحات:


سفارش ورق‌های ابعادی، بولت و صفحه‌ستون در ضخامت‌های مختلف پذیرفته می شود.