قیمت تیرآهن سه شنبه 12 مهرماه 1390
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
14 ذوب آهن 958 --- اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
16 ذوب آهن 1018 --- اصفهان ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
18 ذوب آهن 1293 --- اصفهان ---
18 ذوب آهن نرمال 1175 --- کارخانه ---
18 چین --- 261000 بندر امام ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
20 ذوب آهن 1395 --- اصفهان ---
20 اسپانیا 1195 --- بندر امام ---
20 اسپانیا --- 329000 مشهد ---
20 ترک 1205 --- سرو شاخه 368کیلویی
20 چین --- 289000 بندر امام ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
22 ذوب آهن 1380 --- اصفهان ---
22 اسپانیا 1195 --- بندر امام ---
22 چین --- 356000 بندر امام ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
24 ذوب آهن 1358 --- اصفهان ---
24 ذوب آهن نرمال 1280 --- کارخانه ---
24 اسپانیا 1205 --- بندر امام ---
24 چین --- 436000 بندر امام ---
سایز کارخانه قیمت کیلویی قیمت شاخه محل تحویل توضیحات
27 ذوب آهن 1170 --- اصفهان ---
27 اسپانیا 1165 --- بندر امام --- 
 

 
بازدید از این صفحه : 760
12 مهر 1390 ساعت 11:50 ق.ظ